1. UVOD

Rodni koncept opisuje uloge i odgovornosti žena i muškaraca u društvenom kulturnom, političkom i ekonomskom životu. Rodna ravnopravnost podrazumijeva uzimanje u obzir interesa, potreba i prioriteta žena i muškaraca, čime se prepoznaje raznolikost različitih skupina žena i muškaraca.[1]

Rodna ravnopravnost jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije, a promicanje ravnopravnosti muškaraca i žena jedna je od njezinih glavnih zadaća. Strategija EU-a za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2020. – 2025 temelji se na sljedećim načelima:

 1. Sloboda od nasilja i stereotipa;
 2. Uspjeh u rodno ravnopravnom gospodarstvu, a što uključuje borbu protiv rodnih razlika na tržištu rada, postizanje ravnopravnog sudjelovanja u različitim sektorima gospodarstva, rješavanje rodne razlike u plaćama i mirovinama te uklanjanje razlika u skrbi među spolovima;
 3. Ravnopravnost u vodećim položajima u svim područjima društva, a što uključuje postizanje rodne ravnoteže u donošenju odluka i politici;
 4. Rodno osviještena politika i intersekcionalna perspektiva u politikama EU-a;
 5. Financiranje mjera za napredak u rodnoj ravnopravnosti u EU;
 6. Zauzimanje za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena diljem svijeta.

Konačni cilj projekta Kampanja podizanja svijesti među malim i srednjim poduzetnicima / Awareness Raising Campaign for SME II Project (dalje u tekstu: projekt ARC II) jest omogućiti malim i srednjim poduzećima (dalje u tekstu: MSP) razumijevanje Opće uredbe o zaštiti podataka, a čime će se među istima postići ujedno i bolja usklađenost i vještine za učinkovitu primjenu Uredbe i ostvariti napredak u postizanju jače razine zaštite ispitanika. Jedan od rizika koji je prepoznat od strane Konzorcija projekta ARC II[2] jesu rodne nejednakosti i rizici višestrukih diskriminirajućih učinaka koji nastaju tijekom provedbe Projekta. Konzorcij projekta ARC II smatra rodnu nejednakost jednim od glavnih rizika.

Projekt ARC II u provedbi aktivnosti vodi računa o Strategiji EU-a za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2020. – 2025. Te stoga Konzorcij projekta ARC II donosi Plan djelovanja za uspostavljanje ravnopravnosti za razdoblje 2022. – 2023. (dalje u tekstu: Plan) tijekom provedbe projekta u cilju kontinuiranog promicanja rodne ravnopravnosti među članovima Konzorcija i MSP-ovima.

Uzimajući u obzir temeljna načela jednakosti i nediskriminacije, Projektom će se osigurati jednak pristup svim zainteresiranim sudionicima bez obzira na njihovu nacionalnost, rasu, vjeru, spol itd. Osim toga, osigurat će se ravnopravno sudjelovanje muškaraca i žena, kao i ranjivih skupina i socijalno isključenih članova društva.

U sklopu projekta ARC II ovim Planom se uređuju aktivnosti i njihovo praćenje, uključujući i aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti među rukovodstvom i zaposlenicima o rodnoj ravnopravnosti i borbi protiv rodnih stereotipa i suzbijanja diskriminacije. Cilj Plana za uspostavljanje ravnopravnosti je suzbijanje svih rodnih nejednakosti i diskriminacije prilikom provedbe projektnih aktivnosti.

Tijekom provedbe projekta ARC II, sudionike će se osvijestiti o važnosti suzbijanja svih oblika nejednakosti, osobito nejednakosti muškaraca i žena, a sve kroz promicanje rodno osviještenih politika prilikom provedbe aktivnosti.

Ovaj Plan ističe tri glavna prioriteta djelovanja:

 1. Promicanje jednakih mogućnosti za muškarce i žene, uključujući i promicanje jednakosti i drugih ranjivih skupina (npr. osoba s invaliditetom).
 2. Promicanje sudjelovanja i vodstva žena u projektnim aktivnostima
 3. Podupiranje rodne ravnopravnosti putem ravnopravnog sudjelovanja žena i uravnotežene zastupljenosti žena na projektnim aktivnostima.
 4. Promicanje ekonomskog osnaživanja žena.
 5. Promicanje i poticanje sudjelovanja ranjivih skupina u projektnim aktivnostima.

 

Plan je otvoren za sve članove Konzorcija i zaposlenike MSP-ova. Ovaj Plan je podložan izmjenama predviđenih mjera i aktivnosti, u skladu s rezultatima istraživanja analize potreba.

 1. ANALIZA POTREBA

Istraživanje i analiza potreba može se provesti putem novog istraživanja na početku provedbe projekta ili se može osloniti na postojeće rezultate istraživanja koje je provedeno u sklopu prethodnih projekata koji su već ukazali na potrebu poduzimanja određenih aktivnosti. U okviru provedbe projekta, provest će se istraživanje i analiza potreba.

Plan će se izraditi i provoditi u suradnji s Pravobraniteljem za ravnopravnost spolova i Pravobraniteljem za osobe s invaliditetom.

Članovi Konzorcija projekta ARC II  provest će analizu potreba unutar određenog broja MSP-ova s posebnim naglaskom na pitanjima rodne nejednakosti i suzbijanja diskriminacije ranjivih društvenih skupina. Konzorcij  projekta ACR II će provesti analizu potreba te će ujedno utvrditi ciljeve za postizanje ravnopravnosti. U tu svrhu, na početku provedbe projekta provest će se istraživanje putem anonimnog anketnog upitnika među malim i srednjim poduzećima.

Analiza potreba usredotočit će se na procjenu problema, kao što su individualne prepreke ili nedostaci unutar organizacija. Analiza potreba pružit će potrebne informacije i smjernice za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti, uzimajući u obzir ciljeve ovog Plana.

Analiza potreba provest će se u pogledu rodne ravnopravnosti kako bi se utvrdile i otklonile rodne nejednakosti te kako bi se osiguralo da rezultati Projekta budu usklađeni s ostvarenjem ciljeva ovog Plana, a uzimajući u obzir potrebu osnaživanja žena i uključivanja ranjivih skupina, a sve u cilju suzbijanja bilo kakvih oblika diskriminacije.

 

 

 • FAZA PLANIRANJA – PLAN PROVEDBE RAVNOPRAVNOSTI

Nakon analize aktivnosti i mjera za rješavanje utvrđenih problema, rasporedit će se raspoloživi resursi te će se odrediti rokovi za provedbu aktivnosti i mjera.

Konzorcij projekta ARC II će donijeti posebne mjere i provoditi inicijative radi potreba osiguranja rodne ravnopravnosti, a osobito u pogledu omogućavanja ravnopravnog sudjelovanja žena u svim projektnim aktivnostima.

U nastavku se nalazi popis ciljeva i aktivnosti za provedbu Plana koji se namjeravaju poduzeti kako bi se ispunili zadani ciljevi. Popis se temelji na prethodnim projektima koji su već ukazali na potrebu za praćenjem određenih aktivnosti. U slučaju potrebe, popis će se izmijeniti i prilagoditi nakon što bude provedeno istraživanje i analiza potreba.

CILJ AKTIVNOST – MJERE POKAZATELJ PROVEDBA VREMENSKI OKVIR
Podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti i o važnosti  uključivanja ranjivih i društveno isključenih skupina društva ●       Suradnja s Uredom pravobranitelja za ravnopravnost spolova i Uredom pravobranitelja za osobe s invaliditetom

●       Organiziranje uvodne edukacije

●       Uključivanje relevantnih i zainteresiranih osoba

●       Vidljivost Plana

 

●       Naglašavanje u projektnim materijalima važnosti ravnopravnosti muškaraca i žena te uključivanja ranjivih skupina i socijalno isključenih skupina

●       Plan je potpisan od strane rukovodstvo članova Konzorcija

●       Objava Plana na internet stranici projekta ARC II i internet stranicama članova Konzorcija

 

 

**navesti osobu odgovornu za provedbu mjera u okviru Projekta  
Promicanje sudjelovanja i vodstva žena u projektnim aktivnostima ●       Suradnja s Uredom pravobranitelja za ravnopravnost spolova

●       Uključivanje relevantnih osoba

●       Ravnopravna zastupljenost žena/muškaraca na slikama/vizualima koji se upotrebljavaju u diseminaciji Projekta.

 

**navesti osobu odgovornu za provedbu mjera u okviru Projekta  
Povećanje rodne ravnopravnosti putem ravnopravnog sudjelovanja i zastupljenosti žena ●       Osiguravanje ravnopravnog sudjelovanja žena u radionicama kroz suradnju sa ženskim poduzetničkim organizacijama ●       Broj žena koje će sudjelovati na radionicama.

●       Ravnopravna zastupljenost žena/muškaraca na slikama/vizualima koji se upotrebljavaju u diseminaciji Projekta.

 

**navesti osobu odgovornu za provedbu mjera u okviru Projekta  
Promicanje ekonomskog osnaživanja žena ●       Suradnja sa ženskim poduzetničkim organizacijama.

 

●       Vidljivost uspješnih poduzetnica – MSP-ova **navesti osobu odgovornu za provedbu mjera u okviru Projekta  
Promicanje i poticanje sudjelovanja ranjivih skupina u projektnim aktivnostima ●       Suradnja s državnim tijelima i drugim relevantnim udrugama.

●       Osiguravanje pristupačnosti projektnih aktivnosti i projektnih rezultata osobama s invaliditetom.

 

 

●       Broj relevantnih dionika (npr. vladinih tijela i udruga koje rade s osobama s invaliditetom i manjinama) uključenih u promicanje projektnih aktivnosti među korisnicima).

●       Broj ranjivih skupina koji će sudjelovati u edukacijama (npr. osobe s invaliditetom, manjine itd.)

●       Dostupnost i prilagodba digitalnog alata Olivia osobama s invaliditetom

**navesti osobu odgovornu za provedbu mjera u okviru Projekta  
         

 

 1. Cilj – podizanje svijest o rodnoj ravnopravnosti i uključivanja ranjivih i društveno isključenih skupina društva

SURADNJA S UREDOM PRAVOBRANITELJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA I UREDOM PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Tijekom početne faze provedbe projekta članovi Konzorcija projekta ARC II obratit će se Uredu pravobranitelja za ravnopravnost spolova i Uredu pravobranitelja za osobe s invaliditetom u svojim zemljama kako bi dobili povratne informacije o predloženim aktivnostima za osiguravanje i zagovaranje jednakosti i ravnopravnosti muškaraca i žena te uključivanja ranjivih skupina i društveno isključenih skupina. Ovime će se osigurati da se svi mogući problemi i prepreke u pogledu provedbe projektnih aktivnosti prepoznaju u ranoj fazi provedbe Projekta..

ORGANIZIRANJE UVODNE EDUKACIJE

Konzorcij projekta ARC II će na početku organizirati početnu edukaciju za članove koji će biti zaduženi za provedbu Plana, kao i za ostale sudionike kojima su namijenjene projektne aktivnosti.  Kontinuiranim aktivnostima podizanja svijesti i jačanja kapaciteta povećat će se izgledi za uspješnu provedbu Plana.

 

UKLJUČIVANJE RELEVANTNIH I ZAINTERESIRANIH OSOBA

Konzorcij projekta ARC II će se obratiti relevantnim osobama koje nisu dio tima za provedbu Plana, a koje su uključene u provedbu Projekta, kako bi iste potaknuo na sudjelovanje i doprinos u provedbi Plana te kako bi se ujedno osnažio potencijal i maksimalno povećao učinak mjera Plana.

Konzorcij projekta ARC II će kontinuirano komunicirati sa svim osobama koje su uključene u provedbu aktivnosti kako bi u svakom trenutku imao uvid u provedene mjere te kako bi dobio povratne informacije radi eventualnog donošenja mjera kojima bi se poboljšala provedba Plana.  Konzorcij projekta ARC II će ujedno nastojati da svi provoditelji aktivnosti budu svjesni važnosti temeljnih načela rodne ravnopravnosti i nediskriminacije.

Članovi Konzorcija projekta ACR II će također u provedbu aktivnosti uključiti i osoblje koje je zaduženo za odnose s javnošću i komunikaciju unutar svojih organizacija kako bi se osigurala upotreba rodno neutralnog i općenito uključivog jezika u unutarnjoj i vanjskoj komunikaciji te kako bi se tijekom projektnih aktivnosti osigurala upotreba rodno neutralnih fotografija/objava u unutarnjoj i vanjskoj komunikaciji. Ovom aktivnosti promovirat će se raznolikost i ravnopravnost među osobljem Konzorcija projekta ARC II koji su aktivno uključeni u projektne aktivnosti, kao i  raznolikost i ravnopravnost žena i muškaraca unutar MSP-ova.

Plan će biti potpisan od strane najvišeg rukovodstva organizacija koje su članovi Konzorcija projekta ARC II, a čime će se naglasiti njegova vidljivost i važnosti, kao i važnost koju rodna ravnopravnost i nediskriminacija ranjivih skupina predstavlja za iste.

VIDLJIVOST PLANA

Službeni dokument – Plan objavit će se na službenoj stanici projekta ARC II i na internetskim stranicama članova Konzorcija projekta ARC II, koji će biti potpisan od strane najvišeg rukovodstva.

Konzorcij projekta ARC II će obavijestiti organizacije i MSP-ove o donošenju i postojanju Plana koji će biti lako dostupan i javno objavljen na internet stranici projekta ARC II, internetskim stranicama članova Konzorcija i društvenim mrežama (npr. LinkedIn, Twitter itd.). Plan će također biti predstavljen i u okviru projektnih aktivnosti, uključujući konferencije koje će se održati u Zagrebu i Rimu.

Konzorcij projekta ARC II će osigurati da su sve osobe koje su uključene u provedbu projekta osviještene o važnosti rodne ravnopravnosti muškaraca i žena, kao i o važnosti suzbijanja diskriminacije ranjivih i društveno isključenih skupina društva.

 1. Cilj – promicanje sudjelovanja i vodstva žena u projektnim aktivnostima.

SURADNJA S UREDOM PRAVOBRANITELJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Na početku provedbe projekta članovi Konzorcija projekta ARC II kontaktirat će  Uredom pravobranitelja za ravnopravnost spolova u svojim zemljama kako bi dobili povratne informacije o predloženim aktivnostima za osiguravanje rodne ravnopravnosti. Ovakvim postupanjem će se osigurati da se svi eventualni i mogući problemi i nedostaci u pogledu provedbe aktivnosti prepoznaju i otklone u ranoj fazi provedbe Plana.

 

UKLJUČIVANJE RELEVANTNIH OSOBA

Članovi Konzorcija projekta ARC II također će, ako je potrebno, uključiti svoj odjel za komunikaciju u ovu aktivnost kako bi osigurali upotrebu uključivih slika s uravnoteženom zastupljenošću žena/muškaraca u slikama/vizualima koji se upotrebljavaju za širenje.

Također, pozivi za sudjelovanje u edukaciji bit će upućeni udrugama žena u cilju promicanja sudjelovanja žena u projektnim aktivnostima i žena na vodećim pozicijama.

 1. Cilj – Povećati rodnu ravnopravnost zahvaljujući ravnopravnom sudjelovanju žena i uravnoteženoj zastupljenosti.

OSIGURAVANJE RAVNOPRAVNOG SUDJELOVANJA ŽENA U RADIONICAMA

Prilikom organiziranja radionica u sklopu projektnih aktivnosti posebna će se pozornost posvetiti osiguravanju ravnopravne zastupljenosti i sudjelovanja žena, posebno sudjelovanja malih i srednjih poduzeća na čelu s uspješnim poduzetnicama.

Osiguravanje ravnopravnog sudjelovanja žena u radionicama osigurat će se suradnjom sa ženskim poduzetničkim organizacijama.

 1. Cilj – promicanje ekonomskog osnaživanja žena.

SURADNJA SA ŽENSKIM PODUZETNIČKIM ORGANIZACIJAMA

Poduzet će se posebne mjere za promoviranje rodno osviještene politike kroz suradnju s hrvatskim, talijanskim i međunarodnim ženskim poduzetničkim organizacijama. U svijetu poduzetništva žene predstavljaju manjinu te im je potrebna podrška kako bi se osnažio njihov potencijal. Kroz suradnju s ženskim poduzetničkim organizacijama osigurati će se sudjelovanje MSP-ova koje vode uspješne žene poduzetnice na projektnim aktivnostima.

 1. Cilj – promicanje i poticanje sudjelovanja ranjivih skupina u projektnim aktivnostima.

SURADNJA S DRŽAVNIM TIJELIMA I DRUGIM RELEVANTNIM UDRUGAMA

Kako bi se promicale projektne aktivnosti i osiguralo sudjelovanje osoba s invaliditetom i manjina u projektnim aktivnostima, ostvarit će se suradnja s državnim tijelima i drugim relevantnim udrugama koje rade s osobama s invaliditetom i manjinama.

OSIGURAVANJE PRISTUPAČNOSTI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI I PROJEKTNIH REZULTATA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Poduzet će se posebne mjere za osiguravanje pristupačnosti projektnih aktivnosti i projektnih rezultata za osobe s invaliditetom. U tu će se svrhu, kad god je to moguće, edukacije održavati u prostorima prilagođenima osobama s invaliditetom. Također, digitalni alat Olivia bit će razvijen na takav način da bude prilagođen i pristupačan osobama s invaliditetom.

 1. PRAĆENJE NAPRETKA I EVALUACIJA

Tijekom svih faza provedbe Projekta vodit će se računa o rodnoj ravnopravnosti i općenito o promicanju jednakosti i uključivanja ranjivih skupina te će se prema potrebama poduzimati odgovarajuće mjere za otklanjanje eventualnih nedostataka. Rezultati praćenja aktivnosti omogućit će članovima Konzorcija projekta ARC II planiranje i poduzimanje odgovarajućih mjera tijekom provedbe Plana kako bi se rezultati njegove provedbe na odgovarajući način mogli optimizirati.

[1] https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1168 (datum posjete internet stranice: 27. prosinca 2022.)

[2] Konzorcij projekta ARC II sastoji se od projektnih partnera: Hrvatska agencija za zaštitu podataka, Talijansko tijelo za zaštitu podataka – Garante Privacy, Sveučilište u Firenci, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Vrije Universiteit Brussel