Ciljevi

Glavni ciljevi projekta pod nazivom ARC -kampanje podizanja svijesti za mala i srednja poduzeća su: podizanje svijesti malih i srednjih poduzeća o njihovim obvezama koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pružanje pomoći malim i srednjim poduzećima prilikom ispunjavanja tih obveza i odgovaranje na njihova pitanja o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ti ciljevi će se postići kroz sljedeće aktivnosti: provođenje ankete za utvrđivanje potreba srednjih i malih poduzetnika, izradu obrazovnih materijala o Općoj uredbi (na temelju analize potreba), organizacija savjetovanja u 26 gradova Hrvatske i Irske, tijekom kojih će srednji i mali poduzetnici imati priliku dobiti izravnu potporu za rješavanje svojih specifičnih problema, te kroz organizaciju dviju međunarodnih konferencija.

Opći cilj projekta ARC je pružiti potporu hrvatskom i irskom nadzornom tijelu za zaštitu podataka prilikom podizanja svijesti o važnosti zaštite podataka među srednjim i malim poduzetnicima u Hrvatskoj i Irskoj, kao i pružanje smjernica o praktičnoj primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Specifični ciljevi projekta ARC su:

  • provođenje ankete među srednjim i malim poduzetnicima kako bi se utvrdila razina svijesti o zaštiti podataka i detektirale njihove potrebe
  • potvrda prethodno identificiranih potreba i utvrđivanje novih
  • izrada edukativnih materijala za sudionike savjetovanja
  • pomoć pri usklađivanju srednjim i malih poduzetnika s Općom uredbom kroz izravna savjetovanja
  • izrada publikacije – praktični vodič za srednje i male poudzetnike koja sadržava objedinjene materijale korisne za provedbu Opće uredbe
  • izrada publikacije- izvješće sa statističkim podacima o provedbi projekta
  • izrada web stranice kao alata za učinkovito informiranje i promidžbu projekta i diseminaciju promotivnih i edukativnih materijala za mala i srednja poduzeća
  • provođenje promotivne kampanje kako bi se doprlo do što većeg broja zainteresiranih srednjih i malih poduzetnika i informiralo stručnu i širu javnost o rezultatima projekta

Budući da će promotivni i edukativni materijali biti dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku, moguća je njihova uporaba diljem EU-a. Druga nadzorna tijela za zaštitu podataka i sva mala i srednja poduzeća zainteresirana za pitanja GDPR-a, moći će koristiti rezultate projekta. Sve zemlje EU i sva europska mala i srednja poduzeća koja se služe engleskim i hrvatskim jezikom mogu imati koristi od projektnih rezultata.

Iako će se kampanja podizanja svijesti odvijati samo u Irskoj i Hrvatskoj, svi materijali i publikacije bit će dostupne na internetskoj stranici projekta na engleskom i hrvatskom jeziku.

Sav materijal razvijen u okviru ARC-a bit će dostupan pod otvorenom, neograničenom licencijom za autorska prava i kao takav bit će dostupan za široku upotrebu i ponovnu uporabu.